AVSNITT 2.5.

KÄNDA MARIA-BÖNER


Jag kan inte nog betona att man inte tillber Maria, som om hon vore ett slags gudom vid sidan av Gud. Varför människor väljer att vända sig till henne har jag dock förklarat i texten Varför är jungfru Maria så viktig? dit jag hänvisar den intresserade.

Att hon alltid har betytt mycket för de allra flesta kristna framgår hur som helst tydligt av historien. Maria-bönerna har många år på nacken - de första kom i bruk bara något århundrade efter hennes död (här finns klara paralleller till helgonen). Hur man har adresserat Maria har sedan växlat, men man kan också se skillnader mellan den ortodoxa traditionen och de böner katoliker föredragit. I den ortodoxa kyrkan ses Maria framför allt som Drottning, medan de katolska samfunden och kyrkorna lägger betoningen mer på henne som Modern och Medmänniskan. Vördnaden för henne är dock gemensam, och bönerna andas uppriktig trohet, kärlek och förtröstan. Det går inte att missta sig på med vilken tillit människor alltsedan kristendomens första tid vänt sig till allas vår moder!

De två mest kända Maria-bönerna är Ave Maria (på svenska: Hell dig, Maria) och Magnificat. Dessa kommer direkt från Bibeln - närmare bestämt Lukas-evangeliets första kapitel. Bägge ingår därför i liturgier världen över. Ave Maria bildar också tillsammans med Fader Vår och Äre vare Fadern Rosenkransens yttre böneform.

Eftersom Ave Maria är en av de böner som många katoliker fortfarande föredrar att be på latin har jag tagit med såväl den latinska som den svenska versionen.


AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena
Dóminus tecum
Benedicta tu in muliéribus
et benedictus fructus ventris tui, IESUS
Sancta Maria, mater Dei
Ora pro nobis peccatóribus
nunc et in hora mortis nostrae
Amen.

HELL DIG, MARIA

Hell dig, Maria, full av nåd
Herren är med dig
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, JESUS
Heliga Maria, Guds moder
Bed för oss syndare
Nu och i vår dödsstund
Amen.

MAGNIFICAT

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjännarinna,
och se, från denna stund skall alla släkten prisa mig salig!
Stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga ting med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika visar han tomhänta från sig.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder;
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, för evigt.
Amen.

PRAYER OF SELFOFFERING

Holy Mother of the world
With heartfelt gratitude for all Thy compassionate,
consoling and everloving aid to all,
I, Thy servant, here renew my selfdedication to Thy service.
May I ever be such perfect channel for Thy Grace
and active agent of Thy love.
Amen.

DEN LAURETANSKA LITANIAN
(denna bön växelläses - förläsaren läser Marias namn,
och de övriga svarar "bed för oss")

Heliga Maria - bed för oss
Heliga Guds moder
Heliga jungfru över alla jungfrur
Kristi moder
Kyrkans moder
Den gudomliga nådens moder
Du rena moder
Du kyska moder
Du moder utan fläck
Du fullkomliga moder
Du högt älskade moder
Du underbara moder
Du det goda rådets moder
Du moder till vår Skapare
Du moder till vår frälsare
Du visa jungfru
Du vördnadsvärda jungfru
Du högtlovade jungfru
Du mäktiga jungfru
Du milda jungfru
Rättfärighetens spegel
Vishetens säte
Orsak till vår glädje
Du andens kalk
Du dyrbara kalk
Du hängivenhetens kalk
Du hemlighetsfulla ros
Du Davids torn
Du elfenbetstorn
Du gyllene hus
Du förbundets ark
Du himmelens port
Du morgonstjärna
Du de sjukas hälsa
Du syndarnas tillflykt
Du de bedrövades tröst
Du de kristnas hjälp
Änglarnas drottning
Apostlarnas drottning
Martyrernas drottning
Bekännarnas drottning
Jungfrurnas drottning
Alla de heligas drottning
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck
Du drottning upptagen i himlen
Du drottning av den heliga rosenkransen
Du fredens drottning
Du drottning Karmels smycke
Bed för oss, heliga Guds moder
- att vi blir värdiga Kristi löften.
Amen.

LIBERALKATOLSK FÖRBÖN

Hell Maria, Du välsignade!
Du är änglarnas drottning och vårt strålande föredöme.
Du är den eviga modern
vår tillflykt när vi är hjälplösa i världen.
Du är den stora barmhärtigheten.
Vi behöver Din hjälp för att kunna hjälpa.
Från krubban till graven
följde Du i enkel gestalt trofast vår mästare Jesus Kristus.
Lär oss att aldrig vika från hans sida
och att tåliga bära våra bördor.
O Maria, Du välsignade!
Bli levande för oss
och gör levande genom oss
Jungfru Marias budskap till människor i vår tid.
Amen.

SUB TUUM PRAESIDIUM - UNDER DITT BESKYDD
(den äldsta kända bönen, grekisk text från 300-talet)

Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt,
Guds Moder.
Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd
utan rädda oss ur faror,
du enda rena, du enda välsignade.
Amen.

DU BLEV HAVANDE MED ORDET

Heliga Guds Moder,
när du mottog ängelns budskap
blev du havande med Ordet.
I tro gav du ditt samtycke,
i din kropp bar du Sonen,
oroad över den gudomliga närvaron
men tillitsfull mot nådens hjälp.

Ta emot ditt folks enträgna böner,
du som förmår,
så att de som i förtröstan söker
sin tillflykt till dig
landsflyktiga på vandringen genom livet
kan välkomnas i ditt moderliga sköte.
Må du föra dem välbehållna fram
till Herren Jesus Kristus din Son.
Amen.

SE PÅ VARJE HEM

Heliga Maria,
se på varje hem med Din kärleksfulla blick.
Utverka för familjerna den glädje och endräkt
som uppfyllde hemmet i Nasaret.
Förena föräldrarna i trofast kärlek
och välsigna alla barn.
Hjälp de unga att med storsinthet
och trofasthet svara på Kristi kallelse.
Lär var och en att inse värdet
av förlåtelse och broderlig kärlek.
Amen.

MODER TERESAS AV CALCUTTA MORGONBÖN

Maria, du Jesu Moder,
ge mig ett hjärta likt ditt;
så vackert, så rent, så obefläckat.
Ett hjärta fullt av kärlek och ödmjukhet.
Då kan jag ta emot Jesus i Livets Bröd.
Då kan jag älska Honom
så som du älskar Honom,
och tjäna Honom
i de fattigas lidande kroppar.
Maria, gör mig till ett offer
för Guds kärlek och Hans frid.
Amen.

KARMELSK BÖN

O, heliga Maria, Guds Moder,
Du min äldsta och vördade syster!
Du beskyddar och uppmuntrar mig.
Du drar mig in i Din Sons mysterium.
Ärad är Du i evighet,
Du, som gav ditt fulla ja till Guds vilja.
Välsignad är Du
och salig den som följer i Dina fotspår.
Amen.

BÖN FÖR DEM SOM ÄR FJÄRRAN

Jag tänker på alla de människor
som har glömt Ave Maria
för vilka det är löjligt att ropa till dig.
Jag tänker på alla de människor
som med likgiltighet och fulla av förakt
ser på din bild...
Är de olyckliga?
Du är de olyckligas moder.
Är de syndare?
Du är syndarnas tillflykt.
Har de vänt ryggen till frälsningen?
Du är himmelens port!
Amen.

VIGNINGSBÖN

O, Maria Immaculata, min Moder och min drottning!
Jag överlämnar mig i Dina händer idag.
Låt mig få vara Ditt redskap bland människorna
för utbredande av Guds rike på jorden!
Därför erbjuder jag alla mina böner, handlingar och offer
idag till ditt Obefläckade Hjärta.
Bed för mig inför Din Son.
Allt mitt är Ditt.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

DAGLIG ÖVERLÅTELSE

Obefläckade Jungfru, min Moder Maria,
till dig förnyar jag idag och för alltid
överlåtelsen av mig och hela mitt liv
så att Du kan använda mig för själarnas väl.
Det enda jag ber om, min Drottning och kyrkans Moder,
Är att få samarbeta troget i Din mission
för Kristi rikes ankomst.

Jag överlåter därför,
o Marie Obefläckade Hjärta,
min bön, mina gärningar och uppoffringar
denna dag för att... (dagens intention)
Amen.